Thailand BLS Spain Visa: Apply Spain Business Visa from Thailand

BLS Logo

Follow Us

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปน
ในประเทศไทย

ธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศสเปนเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านทำธุรกิจหรือจัดการประชุมทางธุรกิจ

วีซ่าเชงเก้น (A, C) วีซ่าพำนักระยะสั้น 60 ยูโร (2925 บาท)

วีซ่าเชงเก้น (A, C) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร (1465 บาท)

 • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 565 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า
 • หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 2020 บาท
 • เเด็กอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 1180 บาท).
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • คู่สมรสชาวไทยที่สมรสกับชาวอังกฤษจะต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้น , แต่ถ้าหากเป็นหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากประเทศ อื่นๆ หรือประเทศไทย จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยกเว้นค่าวีซ่าหรือเอกสารที่สำคัญต่างๆได้, นอกจากหนังสือรับรอง สถานภาพการสมรสที่ออกจากศาลหรือรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเพียงพอในการยื่นคำร้องแบบคู่สมรสชาวสหราชอณาจักรได้
  • คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

You can avail your travel insurance from below:
Safety Travel Insurance :Click Here
MSIG Travel Insurance :Click Here

ประเภทวีซ่าธุรกิจ

วีซ่าเป็นเอกสารใช้แสดง เพื่อขอเดินทางเข้าไปในประเทศ ณ ชายแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเช้งเก้น (ในกรณีที่ผู้เดินทางนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่า ตามแต่ชนิดของวีซ่า เช่นวีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว หรือวีซ่าขอมีถิ่นที่อยู่) ความจำเป็นต้องมีวีซ่าเป็นระเบียบการอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้วีซ่าจึงจำเป็นต้องแสดงหลักฐานตามเงื่อนไขของมาตรา 5 (ระเบียบเช้งเก้น) ต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น และมิได้หมายความว่าการได้วีซ่าแล้วจะมีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศได้ทันที

โปรดทราบ เพื่อความรวดเร็วในการดำ เนินการ
ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดรายการตรวจสอบเอกสาร

"รายการตรวจสอบ"

จากนั้นทำ การตวจสอบเอกสารว่าครบตามที่สถานทูตต้องการหรือไม่และจัดเรียงเอกสารตามรายการตรวจสอบเอกสารก่อนเข้ายื่นทุกครั้ง

เอกสารที่ต้องใช้ :

 • คำร้องขอวีซ่าเช้งเก้น (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือสเปนเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ (www.maec.es) ที่กรอกโดยสมบูรณ์ 1 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
 • หนังสือเดินทาง จะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อม สำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า 1 ชุด และหน้าแรกอีก 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทางคืน (เฉพาะเล่มล่าสุด)
 • ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน
  ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ
 • เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :
  • จดหมายเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) จากบริษัท หรือองค์กรในประเทศสเปน โดยระบุชื่อผู้เชิญ, บริษัท หรือองค์กร, บุคคลที่ได้รับเชิญ, วัตถุประสงค์, วันที่ และตารางการเดินทางที่ชัดเจน ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
  • หลักฐานแสดงความว่ามีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้เชิญ กับผู้รับเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
  • หลักฐานที่แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ
 • หลักฐานที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม หนังสือเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้ ถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
 • หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง
   • หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น(ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
   • จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคารตัวจริงและ Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
  • ในกรณีที่บริษัทของผู้ขอวีซ่า หรือบริษัทผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุการรับรองค่าใช้จ่ายไว้ในหนังสือเชิญ
   • จดหมายรับรองจากธนาคารตัวจริงและ Statement ที่แสดงสถานภาพทางการเงิน ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย) กรุณาจำไว้ว่าตำรวจที่ชายแดนเชงเก้นอาจขอให้นักท่องเที่ยวแสดงหลักฐานทางการเงินก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสมาชิกเชงเก้นได้
 • เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว และใบอนุญาตทำงานตัวจริง วีซ่า re – entry และ วีซ่า permit to stay ที่สำ คัญ วีซ่าจะต้องไม่หมดอายุก่อนผู้สมัครเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเท่านั้น

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน

ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอให้เดินทางได้เท่านั้นพร้อมกับสำเนาใบเกิดและทะเบียนบ้าน อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

กรณีบุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และ พม่า ไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสเปนที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส ที่พนมเปญและย่างกุ้ง และ สถานทูตเยอรมัน ที่เวียงจันทน์์

**การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ**

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำ การหรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (รวมถึง บุคคลสัญชาติกัมพูชา สัญชาติพม่า และสัญชาติลาว)ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตสเปนเท่านั้น มิเช่นนั้น บุคคลเหล่านี้จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศษประจำกรุงพนมเปญและย่างกุ้ง หรือสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเวียนจันทน์

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 15 วันทำการ (หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถคืนได้ถึงแม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ เวลาดำเนินการ: ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง12.00และ14.00ถึง16.00 และรับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.00

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดของรูปถ่าย

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางและเอกสารของผู้สมัคร

หมายเหตุ : คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล
เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

คำแนะนำในการดาวน์โหลด :

ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบคำร้องนี้นั้น ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ขั้นตอนในการดาวน์โหลด:

 • กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ ใบคำร้อง นี้
 • เมื่อใบคำร้องปรากฎขึ้นมา ท่านสามารถ Save ใบคำร้องได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
หรือ
 • กรุณาคลิ๊กขวาที่ลิงค์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 • เลือก Save Target As
 • Save ใบคำร้องลงในคอมพิวเตอร์
ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากทางบ้าน