thailand.blsspainvisa.com

BLS Logo

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปนในประเทศไทย

วีซ่าระยะสั้น

โปรดทราบ : บริษัทบีเอลเอส จะรับดำเนินการเฉพาะการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น ( พำนัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นๆกรุณาติดต่อสถานทูตสเปนโดยตรงที่ (emb.bangkok.vis@maec.es) to enquire about other visas.

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปในประเทศที่ออกวีซ่าให้รวมถึงประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้

ซึ่งจุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศนั้นแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าที่ได้รับ อนึ่ง การได้รับวีซ่านั้นมิได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้ทันที

ผู้ที่ได้วีซ่าจำเป็นต้องแสดงหลักฐานตามเงื่อนไขของมาตรา 5 (ระเบียบเช้งเก้น) ต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นได้

มาตรา 5

เงื่อนไขในการเดินทางของผู้ที่ต้องการจะเดินทางเพื่อผ่านไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น

1 ผู้ที่เดินทางสามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 3 เดือน (90วัน)ภายในช่วงเวลา 6 เดือน (180 วัน) ซึ่งเงื่อนไขในการเดินทางของผู้ที่ต้องการจะเดินทางเพื่อผ่านไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น มีดังต่อไปนี้:

(a) “ผู้ที่จะเดินทางหนังสือเดินทางจะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน”พร้อม สำเนา 2 ชุด

(b) ผู้ที่เดินทางจะต้องถือวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ตามระเบียบข้อตกลงของคณะนิติบัญญัติตามมาตรา 539/2001 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2001 นั้นได้ระบุถึงรายชื่อของประเทศที่ 3 ที่บุคคลที่มีความประสงค์จะผ่านเข้าประเทศจะต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และระบุถึงบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงในข้อ (1) ที่ว่าด้วยการยกเว้นในการขอวีซ่าหากบุคคลผู้นั้นถือครองบัตรมีถิ่นที่อยู่ที่ยังมีอายุใช้งานอยู่

(c) ผู้ที่เดินทางจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์และเงื่อนไขในการพำนักอาศัยอยู่ได้ รวมถึงมีความสามารถเพียงพอในการดำรงชีวิตอยู่ระหว่างระยะเวลาที่พำนักและเพียงพอในการเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองหรือทรานซิทในประเทศที่ 3 ที่บุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หรือ พำนักอยู่ได้อย่างถูกกฎหมาย

(d) ผู้ที่เดินทางจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกประกาศอยู่ในระบบฐานข้อมูลร่วมกันของกลุ่มประเทศเชงเก้น (The Schengen Information System)ว่าเป็นบุคคลที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ;

(e) ผู้ที่เดินทางจะต้องไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสาธารณะ, ระบบความปลอดภัยภายในประเทศ, สาธารณสุข หรือ เป็นบุคคลที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจากกลุ่มประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การได้รับวีซ่าแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆได้ทันที ผู้ที่เดินทางอาจจะต้องผ่านการตรวจสอบหลักฐานต่างๆตามเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

วีซ่ามีหลายประเภทซึ่งหนึ่งในประเภทของวีซ่า คือ วีซ่าเชงเก้น ที่อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับวีซ่าสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มเชงเก้นที่ประกอบไปด้วยออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดนและ สวิตเซอร์แลนด์

บุคคลที่ถือวีซ่าเชงเก้นที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่นั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศใดๆก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในการยื่นขอวีซ่านั้นผู้ยื่นจะต้องเลือกสถานทูตในการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์หลักในการเดินทางและแผนการการเดินทางที่วางไว้

ตัวอย่างเช่น: ในกรณีที่ผู้ยื่นได้ยื่นคำร้องขอวีซ่ากับสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในฐานะนักท่องเที่ยว แต่หลังจากนั้นผู้ยื่นเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศสเปนแทนนั้น ผู้ยื่นอาจจะถูกปฎิเสธการเดินทางขึ้นเครื่องบิน หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศเนื่องจากวีซ่าที่ได้รับมานั้นถูกใช้ไปในจุดประสงค์และจุดหมายปลายทางที่แตกต่างออกไปจากการยื่นขอวีซ่า

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า:

 • ใบคำร้องขอวีซ่าซึ่งกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย 2 ชุด (ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถรับใบคำร้องที่กรอกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้)
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อยหกเดือน นับจากวันที่ตั้งใจจะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น พร้อมสำเนา 1ชุด
 • รูปถ่ายสี ที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงเท่านั้น (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
 • เอกสารประกันการเดินทาง (วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศสเปน และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น รายชื่อของบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่สถานทูตและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคู่สมรสของบุคคลในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถยกเว้นเอกสารประกันการเดินทางได้
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปและกลับจากประเทศสเปนหรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • เอกสารต่างๆที่แสดงจุดประสงค์และตารางในการเดินทาง: โปรแกรมการเดินทาง เอกสารการจองที่โรงแรมหรือที่พัก ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
 • เอกสารทางการเงิน(หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ สำเนาสมุดบัญชี) ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก
 • คู่สมรสของคนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ต้องการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นจะต้องแสดงหนังสือครอบครัวหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือรับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นกัน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นเอกสารตาม ข้อ 4, 6 และ 7
 • เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีเอกสารไปสูติบัตร และทะเบียนบ้าน ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางที่ออกมาจากอำเภอเท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยนั้นจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริงและ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานเอกอัคราชทูตสเปนประจำประเทศไทย

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆด้านล่างตามที่ทางสถานทูตได้ชี้แจงไว้ดังต่อไปนี้

การยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นการยืนยันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ แต่เอกสารต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเอกสารที่จำเป็นเบื้องต้นในการพิจารณาวีซ่าตามกฎหมายของประเทศสเปนซึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง

อำนาจในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายงานกงสุลของประเทศสเปนแต่เพียงผู้เดียว

วีซ่าเป็นเอกสารใช้แสดง เพื่อขอเดินทางเข้าไปในประเทศ ณ ชายแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้น

ดังนั้นมิได้หมายความว่าการได้วีซ่าแล้วจะมีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศได้ทันที

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (รวมถึงบุคคลสัญชาติกัมพูชา บุคคลสัญชาติพม่า และบุคคลสัญชาติลาว)ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตสเปน มิเช่นนั้น

บุคคลเหล่านี้จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงพนมเปญและย่างกุ้ง
หรือสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเวียนจันทน์ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 15 วันทำการ (หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี)

หากผู้ยื่นได้รับการปฎิเสธวีซ่า ผู้ยื่นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์นั้นอธิบายอยู่ในคำร้องเรียนเกี่ยวกับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ

คู่สมรส ของ บุคคล สัญชาติ อียู / เชงเก้น / สหราชอาณาจักร ที่มีความ ประสงค์จะใช้สิทธิที่ถูกต้องตามกฏหมายนั้น และเพื่อที่จะไม่ต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ 1. ประกันการเดินทาง 2. หลักฐานทางการเงิน 3. การยกเว้นค่าวีซ่า

ผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. คู่สมรสชาวไทยที่สมรส กับชาว อังกฤษ จะต้องแสดง หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ที่ออกจากรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้น , แต่ถ้าหากเป็นหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากประเทศ อื่นๆ หรือประเทศไทย จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยกเว้นค่าวีซ่า หรือ เอกสารที่สำคัญต่างๆได้, นอกจากหนังสือรับรอง สถานภาพการสมรสที่ออกจากศาลหรือ รัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเพียงพอในการยื่นคำร้องแบบคู่สมรสชาวสหราชอณาจักรได้
 2. จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจากเมื่อก่อน คู่สมรส ชาวอังกฤษ สามารถยื่นคำร้องแบบ ท่องเที่ยวทั่วไปได้ แต่ผู้สมัคร มีความจำเป็นที่จะต้องชำระค่า วีซ่า และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามปกติ
 3. หากผู้สมัคร มีความประสงค์ จะยื่นคำร้องเพื่อ อาศัย อยู่ในประเทศสเปน โดยวัตถุประสงค์การเดินทางไม่ใช่แบบท่องเที่ยวนั้น ผู้สมัคร จะต้องติดต่อทางสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทยเท่านั้นนั้

หากผู้สมัคร มีความประสงค์ จะยื่นคำร้องเพื่อ อาศัย อยู่ในประเทศสเปน โดยวัตถุประสงค์การเดินทางไม่ใช่แบบท่องเที่ยวนั้น ผู้สมัคร จะต้องติดต่อทางสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทยเท่านั้