thailand.blsspainvisa.com

BLS Logo

Follow Us

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปน
ในประเทศไทย

กิจกรรมกีฬาหรือวัฒนธรรม

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าที่เหมาะสมกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่จะเดินทางไปประเทศสเปนเพื่อการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา กีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

วีซ่าเชงเก้น (A, C) วีซ่าพำนักระยะสั้น 60 ยูโร (2925 บาท)

วีซ่าเชงเก้น (A, C) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร (1465 บาท)

 • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 565 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า
 • หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 2020 บาท
 • เเด็กอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 1180 บาท).
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 • คู่สมรสชาวไทยที่สมรสกับชาวอังกฤษจะต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้น , แต่ถ้าหากเป็นหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากประเทศ อื่นๆ หรือประเทศไทย จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยกเว้นค่าวีซ่าหรือเอกสารที่สำคัญต่างๆได้, นอกจากหนังสือรับรอง สถานภาพการสมรสที่ออกจากศาลหรือรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเพียงพอในการยื่นคำร้องแบบคู่สมรสชาวสหราชอณาจักรได้

You can avail your travel insurance from below:
Safety Travel Insurance :Click Here
MSIG Travel Insurance :Click Here

ประเภทวีซ่าเพื่อไปร่วมงานทางด้าน การเมือง วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การกีฬา หรือ ศาสนา

"รายการตรวจสอบ"

วีซ่าเป็นเอกสารใช้แสดง เพื่อขอเดินทางเข้าไปในประเทศ ณ ชายแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเช้งเก้น (ในกรณีที่ผู้เดินทางนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่า ตามแต่ชนิดของวีซ่า เช่นวีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว หรือวีซ่าขอมีถิ่นที่อยู่) ความจำเป็นต้องมีวีซ่าเป็นระเบียบการอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้วีซ่าจึงจำเป็นต้องแสดงหลักฐานตามเงื่อนไขของมาตรา 5 (ระเบียบเช้งเก้น) ต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น และมิได้หมายความว่าการได้วีซ่าแล้วจะมีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศได้ทันที

เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

 • คำร้องขอวีซ่าเช้งเก้น (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือสเปนเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.maec.es) ที่กรอกโดยสมบูรณ์ 1 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
 • หนังสือเดินทาง จะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อม สำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง 1 ชุด
 • ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ประกันการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย)ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเช้งเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับประเทศในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบข้อบังคับตรวจคนเข้าเมืองของกลุ่มเช้งเก้น และต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง โปรดตรวจสอบรายชื่อ บริษัท ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานทูตฯ
 • ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอเพื่อชี้แจงให้ละเอียดว่าผู้สมัครจะเดินทางด้วยวิธีใด
 • เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :จดหมายเชิญ บัตรเข้างาน โปรแกรม หลักฐานการยืนยันการจอง (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) จากบริษัท หรือองค์กรในประเทศสเปน โดยระบุชื่อผู้เชิญ, บริษัท หรือองค์กร, บุคคลที่ได้รับเชิญ, วัตถุประสงค์, วันที่ และตารางการเดินทางที่ชัดเจน ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
 • หลักฐานที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม เอกสารการเช่าอพาร์ทเมนท์ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้ ถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
 • หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง
  • การออกค่าใช้จ่ายด้วยยตนเอง
   • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงเท่านั้น (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
   • จดหมายรับรองจากธนาคารตัวจริง( Bank Certificate )
   • Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบันเพื่อแสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
  • กรณีที่บริษัทของผู้ขอวีซ่า หรือบริษัทผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุการรับรองค่าใช้จ่ายไว้ในหนังสือเชิญ หรือหนังสือส่งตัว
   • จดหมายรับรองจากธนาคารของผู้ที่ออกเงินให้ พร้อมระบุชื่อของผู้สมัครอยู่ในจดหมายด้วย ( Bank Certificate )
   • Statementของ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบันเพื่อแสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)

    กรุณาจำไว้ว่าตำรวจที่ชายแดนเชงเก้นอาจขอให้นักท่องเที่ยวแสดงหลักฐานทางการเงินก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสมาชิกเชงเก้นได้
 • เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงาน ตัวจริงและวีซ่า re – entry

หมายเหตู เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

**การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป
เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยองกงสุลเป็นสำคัญ**

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง(ยกเว้นผู้เยาว์)

กรณีบุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และ พม่า ไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสเปนที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส ที่พนมเปญและย่างกุ้ง และ สถานทูตเยอรมัน ที่เวียงจันทน์์

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันหรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (รวมถึงบุคคลสัญชาติกัมพูชา บุคคลสัญชาติพม่า และบุคคลสัญชาติลาว)ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตสเปน มิเช่นนั้น บุคคลเหล่านี้จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงพนมเปญและย่างกุ้ง หรือสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเวียนจันทน์ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 15 วันทำการ (หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี)

รับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.00

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดของรูปถ่าย

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ หรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางและเอกสารของผู้สมัคร

หมายเหตุ : คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล
เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

คำแนะนำในการดาวน์โหลด :

ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบคำร้องนี้นั้น ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ขั้นตอนในการดาวน์โหลด:

 • กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ ใบคำร้อง นี้
 • เมื่อใบคำร้องปรากฎขึ้นมา ท่านสามารถ Save ใบคำร้องได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
หรือ
 • กรุณาคลิ๊กขวาที่ลิงค์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 • เลือก Save Target As
 • Save ใบคำร้องลงในคอมพิวเตอร์
ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากทางบ้าน