Thailand BLS Spain Visa: Apply Spain Student (less than 90 days) Visa from Thailand

BLS Logo

Follow Us

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปน
ในประเทศไทย

นักศึกษา (น้อยกว่า 90 วัน)

นักเรียนที่เดินทางไปศึกษาน้อยกว่า 90 วัน สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้

วีซ่าเชงเก้น (A, C) วีซ่าพำนักระยะสั้น 60 ยูโร (2925 บาท)

วีซ่าเชงเก้น (A, C) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร (1465 บาท)

 • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 565 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า
 • หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 2020 บาท
 • เเด็กอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 1180 บาท).
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
  • คู่สมรสชาวไทยที่สมรสกับชาวอังกฤษจะต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้น , แต่ถ้าหากเป็นหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากประเทศ อื่นๆ หรือประเทศไทย จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยกเว้นค่าวีซ่าหรือเอกสารที่สำคัญต่างๆได้, นอกจากหนังสือรับรอง สถานภาพการสมรสที่ออกจากศาลหรือรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเพียงพอในการยื่นคำร้องแบบคู่สมรสชาวสหราชอณาจักรได้

You can avail your travel insurance from below:
Safety Travel Insurance :Click Here
MSIG Travel Insurance :Click Here

ประเภทวีซ่านักเรียน/ ทำวิจัย/ อาสาสมัคร (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน)

โปรดทราบ เพื่อความรวดเร็วในการดำ เนินการ
ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดรายการตรวจสอบเอกสาร

"รายการตรวจสอบ"

วีซ่าเป็นเอกสารใช้แสดง เพื่อขอเดินทางเข้าไปในประเทศ ณ ชายแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเช้งเก้น (ในกรณีที่ผู้เดินทางนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่า ตามแต่ชนิดของวีซ่า เช่นวีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว หรือวีซ่าขอมีถิ่นที่อยู่) ความจำเป็นต้องมีวีซ่าเป็นระเบียบการอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้วีซ่าจึงจำเป็นต้องแสดงหลักฐานตามเงื่อนไขของมาตรา 5 (ระเบียบเช้งเก้น) ต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น และมิได้หมายความว่าการได้วีซ่าแล้วจะมีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศได้ทันที

เอกสารที่ต้องใช้ :

 • คำร้องขอวีซ่าเช้งเก้น (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือสเปนเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่( www.maec.es ) ที่กรอกโดยสมบูรณ์ 1 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
 • หนังสือเดินทาง จะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อม สำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง 1 ชุด
 • ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ประกันการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย)ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเช้งเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับประเทศในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบข้อบังคับตรวจคนเข้าเมืองของกลุ่มเช้งเก้นและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง โปรดตรวจสอบรายชื่อ บริษัท ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานทูตฯ
 • ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :
  • หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศสเปน (ของเอกชน หรือของรัฐ) ที่ระบุ วิชา/สาระการวิจัย ระยะเวลาและชั่วโมงเรียนในแต่ละวัน/สัปดาห์ ในกรณีอาสาสมัคร ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันในประเทศสเปน
  • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
 • หลักฐานที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม การเช่าหอพัก ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้ ถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
 • หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง (หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคารตัวจริงและสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน) ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน, หลักฐานการเสียภาษี, หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯ (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
 • เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง และวีซ่า re – entry

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอให้เดินทางได้เท่านั้นพร้อมกับสำเนาใบเกิดและทะเบียนบ้าน อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

กรณีบุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และ พม่า ไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสเปนที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส ที่พนมเปญและย่างกุ้ง และ สถานทูตเยอรมัน ที่เวียงจันทน์์

**การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ**

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันหรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (รวมถึง คนกัมพูชา คนพม่า และคนลาว)ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตสเปนเท่านั้น มิเช่นนั้น บุคคลเหล่านี้จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศษประจำกรุงพนมเปญและย่างกุ้ง หรือสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเวียนจันทน์

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 15 วัน (หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี)

เวลาดำเนินการ: ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30ถึง12.00และ13.00ถึง16.00 และรับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.00

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดของรูปถ่าย

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ หรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางและเอกสารของผู้สมัคร

หมายเหตุ : คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล
เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

คำแนะนำในการดาวน์โหลด :

ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบคำร้องนี้นั้น ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ขั้นตอนในการดาวน์โหลด:

 • กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ ใบคำร้อง นี้
 • เมื่อใบคำร้องปรากฎขึ้นมา ท่านสามารถ Save ใบคำร้องได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
หรือ
 • กรุณาคลิ๊กขวาที่ลิงค์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 • เลือก Save Target As
 • Save ใบคำร้องลงในคอมพิวเตอร์
ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากทางบ้าน