Thailand BLS Spain Visa: Security Rules for Spain Visa from Thailand

BLS Logo

Follow Us

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปน
ในประเทศไทย

กฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย

กฏระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน

เพื่อปฏิบัติตามกฏระเบียบการรักษาความปลอดภัยของสถานทูตสเปน สิ่งของตามตารางด้านล่างนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในศูนย์รัยคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปนหรือเก็บไว้ในพื้นที่

  • อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ที่ใช้งานกับแบตเตอรี่ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ เทปเสียง/วีดีโอเทป แผ่นซีดี เครื่องเล่นเอ็มพี 3 แผ่นดิสค์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
  • กระเป๋าทุกชนิด เช่น กระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลัง กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง ถุงย่าม หรือถุงผ้าและถุงซิป อนุญาตเฉพาะซองพลาสติกที่ใส่เอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • ซองปิดผนึกหรือห่อพัสดุ
  • วัตถุไวไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค หรือ เชื้อเพลิงต่างๆ เป็นต้น
  • วัตถุมีคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก หรือ ตะไบเล็บ
  • อาวุธ หรือสิ่งคล้ายอาวุธ และ วัตถุระเบิดทุกชนิด

เนื่องจากตารางด้านบนอาจยังไม่ครอบคลุมทุกวัตถุต้องห้ามบางชนิด ดังนั้นสิ่งของบางอย่างอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ฯมีอำนาจในการตรวจสอบกระเป๋าของผู้ที่เข้ามายื่นคำร้องขอวีซ่าภายในศูนย์ฯได้ตลอดเวลาที่ผู้ยื่นดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า

เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัย ทางศูนย์ฯไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น เพื่อน ญาติ หรือ ผู้ติดต่อทางธุรกิจเข้ามาภายในศูนย์ฯพร้อมกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ผู้เป็นล่ามจะได้รับอนุญาตให้ติดตามผู้มีปัญหาทางการได้ยินเข้ามาภายในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ และสำหรับผู้ยื่นที่มีความบกพร่องทางร่างกายเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นด้วยตนเอง

โปรดทราบ: เนื่องจากทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีสถานที่ให้จัดเก็บสิ่งของต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในการเก็บสิ่งของเองก่อนเข้ามาภายในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากทางบ้าน