Thailand BLS Spain Visa: Apply Spain TouristVisa from Thailand

BLS Logo

Follow Us

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปน
ในประเทศไทย

การท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมครอบครัว

วีซ่าท่องเที่ยวคือวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศสเปนเพื่อการท่องเที่ยว

วีซ่าเชงเก้น (A, C) วีซ่าพำนักระยะสั้น 60 ยูโร (2925 บาท)

วีซ่าเชงเก้น (A, C) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร (1465 บาท)

 • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 565 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า
 • หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 2020 บาท
 • เเด็กอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 1180 บาท).
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • คู่สมรสชาวไทยที่สมรสกับชาวอังกฤษจะต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้น , แต่ถ้าหากเป็นหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากประเทศ อื่นๆ หรือประเทศไทย จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยกเว้นค่าวีซ่าหรือเอกสารที่สำคัญต่างๆได้, นอกจากหนังสือรับรอง สถานภาพการสมรสที่ออกจากศาลหรือรัฐบาลในประเทศอังกฤษเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเพียงพอในการยื่นคำร้องแบบคู่สมรสชาวสหราชอณาจักรได้
  • คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

You can avail your travel insurance from below:
Safety Travel Insurance :Click Here
MSIG Travel Insurance :Click Here

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเป็นเอกสารใช้แสดง เพื่อขอเดินทางเข้าไปในประเทศ ณ ชายแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเช้งเก้น (ในกรณีที่ผู้เดินทางนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่า ตามแต่ชนิดของวีซ่า เช่นวีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว หรือวีซ่าขอมีถิ่นที่อยู่) ความจำเป็นต้องมีวีซ่าเป็นระเบียบการอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้วีซ่าจึงจำเป็นต้องแสดงหลักฐานตามเงื่อนไขของมาตรา 5 (ระเบียบเช้งเก้น) ต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น และมิได้หมายความว่าการได้วีซ่าแล้วจะมีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศได้ทันที

เอกสารที่ต้องใช้ :

โปรดทราบ เพื่อความรวดเร็วในการดำ เนินการ
ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดรายการตรวจสอบเอกสาร

"รายการตรวจสอบ"

จากนั้นทำ การตวจสอบเอกสารว่าครบตามที่สถานทูตต้องการหรือไม่และจัดเรียงเอกสารตามรายการตรวจสอบเอกสารก่อนเข้ายื่นทุกครั้ง

 • คำร้องขอวีซ่าเช้งเก้น (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือสเปนเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.maec.es) ที่กรอกโดยสมบูรณ์ 1 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อม สำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า 1 ชุด และหน้าแรกอีก 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทางคืน (เฉพาะเล่มล่าสุด)
 • ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ประกันการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย)ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเช้งเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับประเทศในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบข้อบังคับตรวจคนเข้าเมืองของกลุ่มเช้งเก้นและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง โปรดตรวจสอบรายชื่อ บริษัท ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานทูตฯ
 • ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ
 • เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :
  • เดินทางเอง/ท่องเที่ยว- หลักฐานการจองที่พักในทุกสถานที่ที่ตรงกับแผนการเดินทางถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
  • เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก- หนังสือเชิญ ถ้าพักกับญาติ/คนรู้จัก ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ หรือ เอกสารหนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของประเทศสเปนที่ 1283/2007) โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อขอเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญและหลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน การได้หนังสือเชิญมิได้หมายความว่าจะได้รับการยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือวีซ่าจะได้รับอนุมัติเสมอไป
 • หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง
  • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงเท่านั้น (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท) หรือ หนังสือรับรองสถานะการศึกษา จากสถาบันการศึกษา (ในกรณีที่ยังคงสถานะ เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา)
  • จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย) (ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส
  • เพื่อแสดงความสัมพันธ์โดยใช้หลักฐานคือจดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริงต้องระบุในจดหมายว่าออกค่าใช้จ่ายให้กับใครและ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน )
 • ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีเอกสารใบสูติบัตรถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอโดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใครเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร
 • เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง วีซ่า re – entryและ permit to stay

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน

ในกรณีสมรสกับคนในกลุ่มสหภาพยุโรป แสดงหนังสือครอบครัว หรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือรับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นกัน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นเอกสารตาม ข้อ 4, 6 และ 7

อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

กรณีบุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และ พม่า ไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสเปนที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส ที่พนมเปญและย่างกุ้ง และ สถานทูตเยอรมัน ที่เวียงจันทน์์

**การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ**

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง

เวลาดำเนินการ: ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง12.00และ13.00ถึง16.00

และรับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง 16.00

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดของรูปถ่าย

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางและเอกสารของผู้สมัคร

หมายเหตุ : คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล
เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

คำแนะนำในการดาวน์โหลด :

ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบคำร้องนี้นั้น ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ขั้นตอนในการดาวน์โหลด:

 • กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ ใบคำร้อง นี้
 • เมื่อใบคำร้องปรากฎขึ้นมา ท่านสามารถ Save ใบคำร้องได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
หรือ
 • กรุณาคลิ๊กขวาที่ลิงค์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 • เลือก Save Target As
 • Save ใบคำร้องลงในคอมพิวเตอร์
ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากทางบ้าน